خدمات

خدمات مهندس پیشگان

آموزش راهکارهای تست و تضمین کیفیت نرم افزار

ارائه مشاوره در زمینه تست و تضمین کیفیت نرم افزار

انجام پروژه های برون سپاری در زمینه تست و تضمین کیفیت

ارائه ابزارهای پیشرفته در حوزه تست و تضمین کیفیت

راه اندازی تیم تست و تضمین کیفیت نرم افزار

کمک به تهیه RFP جهت تدوین شرایط پذیرش یک سیستم

ممیزی کیفیت فرایند تولید نرم افزار

نظارت بر تحویل یک سیستم و انجام تست های پذیرش

ارزیابی کیفیت نرم افزار و تهیه گزارش تست نرم افزار