اهداف كل دوره ها

آشنایی با مفاهیم پایه‌ای تست نرم‌افزار (آزمون نرم افزار)

ارائه تكنیك‌های مختلف طراحی تست نرم‌افزار (آزمون نرم افزار)

آشنایی با مدیریت تست شامل سازمان تست، نقش‌های درگیر در تست، مدیریت پیكربندی و مدیریت ریسك

آشنایی با سطوح مختلف تست از پایین ترین سطح (برنامه) تا بالاترین سطح (كل سیستم)

آشنایی با انواع مختلف تست همچون تست‌های كاركردی و غیركاركردی و تشریح جایگاه و اهمیت آن‌ها

آشنایی با تحلیل ریسك سیستم‌های نرم‌افزاری و نقش آن در برنامه‌ریزی تست

آشنایی و بكارگیری عملی فازهای مختلف فرایند تست نرم‌افزار از برنامه‌ریزی تا اجرا با ارائه case study

آشنایی و بكارگیری ابزارهای مختلف در زمینه تست نرم‌افزار

در پایان دوره‌ها شما قادر خواهید بود

دید درستی از فرایند تست و جایگاه آن در فرایند تولید نرم‌افزار داشته باشید.

تست‌های مورد نیاز برای پروژه‌ها و محصولات شركت/سازمان خود را برنامه‌ریزی، طراحی، پیاده‌سازی و اجرا نمایید.

از ابزارهای مختلف تست نرم‌افزار به منظور مدیریت تست، اجرای خودكار تست، بررسی كارایی و امنیت سیستم تحت تست و موارد متعدد دیگر برای تضمین کیفیت نرم افزار استفاده نمایید.

هزینه‌های تولید و نگهداشت سیستم‌های خود را از طریق فرایند تست كاهش دهید.

كیفیت پروژه‌ها و محصولات شركت/سازمان خود را از طریق فرایند تست ارزیابی نموده، آن‌ را بهبود دهید.