انتخاب زبان

شرایط برگزاری دوره های آموزشی

دوره های آموزشی تضمین کیفیت، برای نیروهای یک شرکت در نظر گرفته شده است. شرایط برگزاری دوره های آموزشی به شرح زیر می باشد.

جهت برگزاری دوره برای نیروهای یک شرکت، نیازی به ثبت نام انفرادی اعضاء آن شرکت نمی باشد و برگزاری یک جلسه بین مدیران دو شرکت برای هماهنگی دوره کفایت می کند.

حداقل تعداد نفرات جهت برگزاری یک دوره برای شرکتها ده نفر می باشد.

مدت زمان برگزاری هر یک از دوره های تضمین کیفیت، حدود بیست ساعت می باشد. در پایان هر دوره، گواهینامه حضور در آن دوره برای شرکت کنندگان محترم اعطاء می گردد.

هزینه هر یک از دوره ها، از طریق ارسال ایمیل قابل ارائه است.

شرایط برگزاری دوره های آموزشی