بسترها و تکنولوژیها

بسترها و تکنولوژیها

امروزه بسترها، زبانها، تکنولوژیها و چارچوبهای مختلفی برای تولید سیستم های نرم افزاری مورد استفاده قرار می گیرد. برخی از شیوه های تضمین کیفیت همچون تست های کارکردی و غیرکارکردی شامل تست های بار، فشار و نفوذ در حالت کلی مستقل از بستر تولید قابل انجام بوده و معمولا بستگی به نوع واسط کاربری سیستم دارند (سیستم های وبی، وب سرویسی و دسکتاپی). در مقابل شیوه های دیگری همچون تست واحد، تحلیل کد و پروفایلینگ وابسته به بستر تولید بوده و در این حالت طبیعتا تکنولوژیهای بکاررفته در تولید سیستم، تاثیراتی بر نحوه تست و بررسی کیفیت سیستم دارند.شرکت مهندس پیشگان، راهکارها و ابزارهای متنوعی را برای تضمین کیفیت نرم افزارهای تولید شده با بسترهای مختلف ارائه می دهد. نمونه های بارز بسترهای نرم افزاری و زبانهای برنامه نویسی پشتیبانی شده عبارتند از:

Java

Net.

C و ++C

PHP

Legacy