انتخاب زبان

ممیزی کیفیت

ممیزی کیفیت یک سیستم از ابعاد مختلف و با شیوه های متفاوتی می تواند صورت بگیرد. شرکت مهندس پیشگان توانایی ممیزی کیفیت سیستم های نرم افزاری را از ابعاد مختلف کارکردی و غیرکارکردی (خصوصا کارایی و امنیت) و با شیوه های Black-Box و White-Box دارد. در شیوه Black-Box، بررسی کیفیت سیستم از طریق اجرای تست های مختلف و بدون دسترسی به مستندات مشروح و سورس کد صوت می گیرد. در مقابل، در شیوه White-Box، بررسی کیفیت سیستم در شرایطی که امکان دسترسی به مستندات مشروح تحلیل، طراحی و پیاده سازی سیستم وجود دارد، صورت گرفته و خطاها و نقاط ضعف سیستم به صورت دقیقتر شناسایی می گردد.

شرکت مهندس پیشگان آزمون افزار یاس، ابزارهای پیشرفته زیر را در فرایند ارزیابی کیفیت سیستم های نرم افزاری بکار می گیرد:

ابزارهای تست کارایی شامل WPLT و LoadTest

ابزارهای تست امنیت شامل Acunetix و Checkmarx

ابزارهای پروفایلینگ و مانیتورینگ شامل Yourkit Profiler و AppDynamics

ابزارهای ارزیابی کیفیت برنامه نویسی شامل JTest، dotTest، C++Test و Sonar

نظارت بر کیفیت