انتخاب زبان

تست كارایی (Performance Test)

منظور از تست كارایی، تست‌هایی هستند كه برای سنجش میزان كارایی سیستم صورت می‌گیرند. اهم این تست‌ها عبارتند از:

تست بار (Load Test): برای سنجش میزان كارایی سیستم در حالتی كه بار آن به صورت طبیعی باشد. مورد استفاده قرار می‌گیرد. منظور از بار طبیعی حالتی است كه تعداد متوسط كاربران به سیستم وصل شده باشند.

تست فشار (Stress Test): برای سنجش میزان كارایی سیستم در حالتی كه بار آن بیشینه باشد، مورد استفاده قرار می‌گیرد. در حالت بیشینه، بیشترین تعداد كاربران قابل تصور به سیستم وصل شده و سنجش كارایی صورت می‌گیرد.

تست پایداری (Stability Test): برای سنجش میزان كارایی در حالتی كه سیستم به مدت طولانی زیر بار باشد، مورد استفاده قرار گرفته و رفتار سیستم در این حالت مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

اهم خدماتی كه در زمینه تست كارایی ارائه می‌گردد عبارتند از:

تحلیل ریسك‌های كارایی

برنامه‌ریزی تست كارایی

شناسایی سناریوهای تست كارایی

راه‌اندازی محیط مناسب برای تست كارایی

بررسی داده‌های مورد نیاز برای تست كارایی

مشخص كردن معیارهای سنجش كارایی

شناسایی شاخص‌های كارایی سرورها و شبكه

تحلیل root-cause مسائل كارایی

انواع تست كارایی شامل تست پایداری، بار و فشار(Stability، Load & Stress)

بررسی تاثیر انتخاب تكنولوژی تولید روی كارایی سیستم تولید شده

تشریح عملی ابزارهای تست كارایی: ابزارهای پروفایل/ مانیتور كردن منابع سیستم (Profiling & Monitoring) و ابزارهای تست بار و فشار.

تست كارایی (Performance Test)

شرکت مهندس پیشگان آزمون افزار یاس، ابزارهای پیشرفته زیر را در حوزه تست کارایی ارائه می‌دهد:

WPLT و LoadTest.