همکاری با شرکت متیران و شرکت خدمات انفورماتیک

شرکت متیران و شرکت خدمات انفورماتیک به جمع مشتریان شرکت مهندس پیشگان پیوستند. این دو شرکت از خدمات شرکت مهندس پیشگان در حوزه ابزارهای تست و تضمین کیفیت نرم افزار و ارتقاء کارایی سامانه های نرم افزاری بهره برده اند.

مهندس پیشگان